ET

Lootus 2000 - Finantseerimine

ERAKORRALISE HAIGLAEELSE MEDISTSIINIABI-KIIRABI FINANTSEERIMINE

1.Kiirabi valmisoleku kulud moodustuvad:
1.1.Personalikulu
1.1.1.Töötasu
1.1.2.Sotsiaalmaks
1.1.3.Kindlustus
1.1.4.Muu personalikulu
1.1.5.Personali koolituskulu
1.2.Majandamiskulu
1.2.1.Kantseleikulu
1.2.2.Ruumide majandamiskulu
1.2.3.Inventar,eririietus
1.2.4.Sõidukite ülalpidamiskulu
1.2.5.Lähetuskulu
1.2.6.Ravimid,meditsiinilised materjalid
1.2.7.Muu materjal
1.2.8.Muud kulud
1.3.Investeeringud
1.3.1.Meditsiini seadmetesse ja aparatuuri
1.3.2.Muudesse seadmetesse ja tööriistadesse
1.3.3.Arvutitesse, infotehnoloogiasse ja sidetehnikasse
1.3.4.Õppevahenditesse
1.3.5.Kiirabiautodesse

2.Kiirabi kulud kaetakse riigieelarvest

3.Kiirabi muud raviteenuse kulud (ambulatoorne vastuvõtt, ekspertiis
jms) kaetakse ravikindlustuseelarvest vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt sätestatud korras.

4.Kiirabi eelarve
4.1.Kiirabi eelarve koostamise aluseks võetakse jooksva eelarveaasta arvestuslikud näitajad vastavalt tüüpeelarvele ja lisatakse eeloleva eelarveaasta planeeritav inflatsioon. Tüüpeelarve koostab Sotsiaalministeeriumi erakorralise meditsiini büroo.
4.2.Maakonna kiirabi eelarve koostab maavalitsus kiirabiettevõtte ja kiirabibrigaadi haldava asutuse ettepanekute alusel. Maavanem esitab eelarve eelnõu sotsiaalministrile, kes kinnitab eelarve igale maakonnale võttes arvesse piirkonna asustustiheduse, piirkonnas eksisteerivad riskid, valvehaiglate paiknemise ja kiirabi standardid.
4.3.Üldriiklik kiirabi eelarve koosneb maakondlikest kiirabi eelarvetest,millele
lisatakse:
4.3.1.Riiklike ja maakondlike kiirabi õppuste eelarve;
4.3.2.Regionaalsete koolituskeskuste väljaarendamine ja ülalpidamine;
4.3.3.Reanimobiiliteenistusete eelarve;
4.3.4.Suurõnnetuste kiirabireserv;
4.3.5.Kiirabi tööd reguleerivate ajutiste tööorganite ülalpidamiskulud;
4.3.6.Eesti Kiirabi Liidu toetus.

4.4.Kiirabi eelarve jaotamise aluseks on maakonnas elav isik.

4.5.Kiirabi eelarve on määratud kuluartiklite kaupa.
4.5.1.Töötasu moodustab kogu eelarvest 60-65%
4.5.1.1.Töötasu arvestamisel võetakse aluseks keskmine meditsiinitöötaja palk, kuid mis ei ole väiksem kui kolmekordne kinnitatud minimaalne töötasu.
4.5.2.Majanduskulud moodustavad kogu eelarvest 25-30%
4.5.3.Investeeringud moodustavad kogu eelarvest mitte vähem kui 10%
4.5.3.1.Investeeringute koosseisu ja jaotuskava kinnitab sotsiaalminister maavanemate ettepanekute alusel.

5.Eelarve täitmine
5.1.Riiklikult finantseeritud kiirabiettevõte ja kiirabibrigaadi haldav asutus koostab eelarve aasta alguseks eelarve, eelarveaasta lõpuks vormikohase "kiirabi tegevuskulude täitmise aruande"
5.2.Kiirabibrigaadi haldava asutuse koosseisus asuvate kiirabibrigaadide tegevuskulude aruanne esitatakse eraldi muu asutuse kulude aruandest.Lisa:
1.Kiirabi näidiseelarve
2.Kiirabi tegevuskulude täitmise aruanne
3.Kiirabi tegevuskulude täitmise aruande juhend

 
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus