ET

Parameedikute roll USA haiglate Kiirabiosakonnas

Ameerika haiglates hakkab hägustuma piir meditsiinipersonali ülesannete vahel.

Mis enne oli rangelt arsi ülesanne on nüüd sageli praktiseeriva õe roll.Arsti assistent,mis on üsna uus eriala, on samuti üle võtmas palju arsti tööd.Oma kogemustelt on aga parameedikud sageli kiirabiosakonnas asendamatud ja nad teevadki paljus sama tööd, mis õed.Viimasel ajal on kiirabi osakonnas töötavate parameedikute arv oluliselt tõusnud ja asendamas nende õdede hulka, kellele kiirabiosakonna töö pole vastuvõetav.

Selle artikli eesmärk on võrrelda litsentseeritud medõe ja parameediku rolle kiirabiosakonnas.

Parameediku koolitus

Parameediku programmi pääsemiseks peab kandidaat vastama järgmistele nõuetele:

sooritama nn. kriitilise mõtlemise testi sooritama kolledzhi taseme matemaatika ja lugemistesti esitama EMT (kiirabitehnik) sertifikaadi esitama meditsiinitöötaja CPR sertifikaadi (elustamise kursus) EMT programm on tüüpiliselt ühe semestri pikkune koolitus, millest pool veedetakse haigla kiirabiosakonnas ja teine pool kiirabitööl.

Traditsiooniline parameediku programm sisaldab minimaalselt 600 tundi koolitust 12 kuu vältel, kus õpilased läbivad järgmised moodulid:

* Prehospitaalne meditsiin - ajalugu, rollid, side, katastroof, lokaalne seadus
* Parameditsiini alused, praktika-terminoloogia, patsiendi uurimine, shok
* Traumahaige käsitlus kiirabis-vigastuse mehhanism, vedeliku bilanss, steriilsus
* Günekoloogia, sünnitus, lastehaigused-sünnitusabi, lapse elustamine
* Psühhiaatria-vaimu-ja hingehaigused kiirabi patsiendil
* Kliiniline praktika 1.(200 tundi) I semestril kiirabi osak., sünnitus.pediaatria
* Sisehaigused-lai ring meditsiiniõpet endokriinsüsteemist geriaatriani
* Hingamisteede probleemid, praktika-avamisest hapnikravini
* Südame-veresoonkonna probleemid-CLS, rütmihäired, puudulikus
* Kliiniline praktika 2.-intensiivravi,oper.saal,lahkamine ja päästeteenistus.
* Kiirabi seminar-seadusandlus, infotehnoloogia, lõpueksam
* Parameediku internatuur-reaalne töö juhendaja käe all.

Koos eelnenud EMT koolitusega saab kesmine parameedik kiirabi-alast koolitust

1,5 semestrit e 16 kuud. Sõltuvalt osariigist saab litsentseeritud parameedik õiguse töötada juhtiva persoonina brigaadis pärast praktilise töö kogemust ja teatava arvu dokumenteeritud elustamist, protseduure, selle otsustab kiirabi kuraator (1-1,5 a).

Parameedikud on seotud haigla kiirabiosakonna tööga erineval moel. Kiirabi töötab erinevates süsteemides - kohalikust omavalitsusest haiglani. Haigla juures baseeruvate

kiirabi parameedikud viibivad sageli osakonnas oodates väljakutset. Hea haigla administraator rakendab sellised parameedikud osakonnas tööle, seda eraldi finantseerides. Parameedik mõõdab patsiendi elulisi näitajaid, teostab triage’I

osakonnas osutab sellist abi,milleks neid on treenitud.

Täna parameedik laiendab oma tegevusvälja: administratiivsed piirangud selles osas on rahapuuduse tõttu vähenenud, tulevikus nähakse selle eriala esindajaid tegemas pediaatrilist patronaazhi,koduhooldust ja tervishoiuuuringuid. Järjest väheneva tervishioiueelarve foonil on selline muutus loogiline.

Õenduse ajalugu

Litsentseeritud õed on tervishoius mänginud aastaid domineerivat rolli ja assisteeriunud arste palju aastaid. Tänapäeval on USA meditsiiniõde enamasti 4 aastase kolledzhiharidusega spetsialist, samas on osa õdesid läbinud 2 aastase õe

kursuse. Sõltuvalt haiglast ja osakonnast on õdede kvalifikatsioon erinev, sest kahe aastase koolitusega õel on protseduuride läbiviimiseks rida piiranguid, eriti kiirabi ja intensiivravi osakondades.

Õe tegevuslitsentsi saamiseks tuleb läbida ühesugune eksam.Antud artiklis on võrreldud kaheaastase õe ja parameediku koolitust, sest nad on sarnased.

Koolitus

Kaheaastase koolitusega õdede õpe toimub tavaliselt kohalikus kolledzhis, millele eelneb baasõpe, mis sisaldab:

* anatoomia ja füsioloogia
* keemia
* mikrobioloogia
* matemaatika
* üldine psühholoogia
* emakeel

pärast baaskooli lülitub õpilane õe koolitusse,mis koosneb moodulitest:

* õendus 1.osa
* hooldus
* anatoomia ja füsioloogia
* õendus 2.osa
* õendus 3.osa
* õendus 4.osa
* eripsühholoogia
* õendus 5.osa

Loetletud moodulite jooksul läbib õpilane koolituse enam kui 600 tunni ulatuses.

Klassikaliselt õendusmoodulid sisaldavad:

Õendus 1.osa - õenduse,hoolduse baasalused. Kasutatkse Betty Neuman Tervishoiu Süsteemi mudelit. Vaimse tervise alused.

Õendus 2.osa - täiskasvanu põetus,elu austamine, sise- ja kirurgilise haige vaimne tervis. Õe praktiliste oskuste arendamine.

Õendus 3.osa - krooniliste haigete eest hoolitsemine, kroonilise haige kannatused,valu.

Õendus 4.osa - Äge haige, preventsioon, haige lähedastega suhtlemine, erialaoskused

Õendus 5.osa - laste hospitaliseerimiseks ettevalmistamine, psühholoogilised aspektid

õe ettevalmistus õpilasest praktiseerivaks medõeks.

Õe roll haigla kiirabiosakonnas

Medõe roll osakonnas sõltub haigla suurusest ja konkreetsest piirkonnast. Mida suurem on haigla,seda piiratumad on õe ülesanded.Seal on hulk spetsialiste, kes teostavad kitsal alal haige uuringuid ja ravi. Väikese haigla kiirabiosakonnas teeb

õde arsti sarnast tööd-teostab triagi, teeb analüüse, manustab ravimeid veeni jne. Suurhaiglas teostab triagi spetsiaalne ametnik, verd analüüsiks võtab litsentseerimata tehnik ja ravimid määrab farmatseut.

Konflikt

Mõned õdede liidud käsitlevad parameedikuid kui litsentseerimata tehnikuid. Oma seisukoht on sõnastatud järgmiselt: me ei usu, et meie osariigi tasemel koolitatud paramdeedik omaks piisavalt teadmisi ja oskusi iseseisvalt tegutseda kiirabiosakonnas. Floridas on kiirabiosakonna õed ja õe õpilased kutsunud haiglaid üles boikoteerima parameedikute kasutamist haiglas, põhjendades erakorralise meditsiini kiiret arengut ja äärmiselt komplitseeritud tööd ning suurt vastutust.

Nad usuvad, et algoritmide tasandil treenitud personal ei suuda abstraktselt ja tervikuna haiget käsitleda, samuti kaob nn. meditsiiniline supervisioon, mis toimib kiirabis töötades (otsusi k.a. ravi konsulteeritakse enne arstiga).

Parameedikute vastus:

Parameedikud arvavad,et nad võivad asendada litsentseeritud medõdesid kiirabiosakonnas,võivad juurde õppida mõningaid protseduure, mida parameediku koolis ei õpitud (nt.kusepõie kateteriseerimine).

Parameedikud arvavad, et kui nad suudavad haiget abistada trepikojas või pimedas punkris, miks siis mitte valges ja puhtas haiglas.

Arstide arvamus:

Ameerika Kiirabiarstide Kolleegium (ACEP) tõdeb, et paljudes haiglates on kiirabi personli rakendatud haiglas eraldi põhitööst. Enamasti on põhjused majanduslikud-parameediku tööjõud on odavam, samas on kohti, kus on koondatud kiirabibrigaade ja parameedikud on tööle pandud kohalikus haiglas. Kolleegium arvab, et selleks, et patsient saaks taolisest muutusest kasu, on vaja tagada järgmised muutused parameedikute töös:

* arsti järelevalve nende töö üle. Arst peab olema alal kogenud ja mõistma oma töö vajadust
* kiirabitöötajate koolitusse siise viia uus kvaliteedi kontrolli mehhanism, mis arvestaks nende potentsiaalset kasutamist haiglatööl
* Parameediku õigused tuleb sätetada seadusega, samuti arsti järelvalve kohustus
* Eksisteeriv kiirabisüsteem ei tohi kannatada parameedikute “tõmbamisest” haiglasse
* Kiirabi süsteem peab jääma sama kättesaadavaks ja olema jätkuvalt tervishoiu osa
* Lokaalne vajadus tuleb koos arstiga läbi arutada ja vajalikud arengustrateegiad välja töötada
* Vägisi parameedikute kaasahaaramine,ilma laiema tervishoiusüsteemi heakskiiduta ei käi kaasas patsiendi ravi heade tavadega.

Just viimane toodud punktidest on arstide arvates raskemini täidetav - on ju oht õdede poolseks vastuseisuks jätkuvalt.

Analüüs

Meditsiiniõde ja parameedik ei ole võrdsed partnerid kiirabiosakonnas töötamiseks.

Paramedikutel on vähene edu raske traumaga haige ja kardiopulmonaarse reanimatsiooni läbiviimiseks, milleks neid on treenitud. Meditsiiniõde jälgib haigevoodi juures etiketti, patsienti tervikuna. Meditsiiniõde on põetustöötaja selle sõna komplekses tähenduses, mis alati kiirabiosakonnas ei osutu ainuvajalikuks.

Parameedikud,kes soovivad saada medõeks peavad alustama otsast õe koolitust, vähestes osariikides on nn. sillaprogrammid parameedikutele meditsiiniõe kutse omandamiseks, mis koos eelneva parameediku koolitusega kestaks 37 kuud.

Vajalik oleks vahepealse, kõrgema parameediku nn. kiirabiosakonna parameediku ametikoha tekitamine ja vastava koolituse sisseviimine.

Kokkuvõte

Olukorras, kus riikliku heaolu huvides on tervishoiu kulutuste piiramine, võib litsentseerimata nn. tervishoiuassistentide rakendamine haiglas muutuda trendiks.

Parameedikute arv, kes töötavad kiirabiosakonnas tõuseb ja võivad jääda sinna tööle aastateks. Järgnev peaks konflikti litsentseeritud meditsiiniõdede ja parameedikute vahel vähendama:

* riiklikult korraldama parameedikute koolituse täiendamist töötamiseks haiglas
* arendama sertifitseerimise ja kvaliteedi kontrolli süsteemi parameedikutele, kes töötavad haigla kiirabiosakonnas
* soodustada parameedikute nn. sillaprogrammi medõeks õppimiseks.
* hoogustada parameedikute ja meditsiiniõdede organisatsioonide kontakte.

Journal
"Emergency Medical Services"

September 1999

Vol 29,Nr.9

Tõlkis ja toimetas Raul Adlas
EKL
Eesti Kiirabid
Info
Toimetamised
Põnevat
Seadusandlus